Trang chủ Blog Website Share Code Woocommerce Thông báo đơn hàng mới qua Larksuite – Woocommerce

Thông báo đơn hàng mới qua Larksuite – Woocommerce

Thông báo đơn hàng mới qua larksuite

Chào mọi người!

Thì hôm nay Vicweb.vn đang xử lý công việc thì thấy một tiện ít khá hay cho Woocommerce, nên share cho bạn code để thông báo đơn hàng mới qua Larksuite

Thông báo đơn hàng mới qua larksuite
Thông báo đơn hàng mới qua larksuite

Sau khi thực hiện bạn sẽ có ngay thông báo mỗi khi có đơn hàng mới trên Woo, như ảnh minh họa bên trên.

Bắt đầu nào.

Tạo webhook Bot trên Larksuite

Các bạn cần tạo một webhook mới có thể gửi dữ liệu đến.

1. Mở Lark Desktop và truy cập vào Messenger và tiến hành tạo một group mới hoặc sử dụng group đã tạo trước đó

2. Mở Settings

tao bot

3. Chọn mục Bots, sau đó chọn Add bot

bot

4. Chọn mục Custom Bot

custom bot

Điền thông tin và mô tả cho bot

tao custom bot

Sau đó bấm add bạn sẽ có webhook như hình sau copy lại webhook URL này (1)

webhook

Chèn code vào website

Bây giờ bạn vào website của mình > tại giao diện quản trị truy cập menu giao diện > chỉnh sửa theme > mở file function.php chèn code vicweb.vn share cho bạn bên dưới vào và save lại.


add_action('woocommerce_checkout_order_processed', 'plugin68_send_new_order_to_lark', 10, 1);
function plugin68_send_new_order_to_lark($order_id)
{

  $url = "https://open.larksuite.com/open-apis/bot/v2/hook/cb54f38123123";
  $order = wc_get_order($order_id);

  $order_data = $order->get_data();
  $total = number_format($order_data['total']);
  $order_number = $order_data['id'];
  $edit_order_url = admin_url('post.php?post=' . $order_id . '&action=edit');
  $product_items = $order->get_items();
  $product_names = [];
  foreach ($product_items as $item) {
    $product_name = $item->get_name();
    $item_quantity = $item->get_quantity();
    $product_names[] = "$product_name x $item_quantity";
  }
  $product_list = implode(", ", $product_names);

  $order_date = $order_data['date_created']->date('H:i:s d/m/Y');
  $server_domain = $_SERVER['SERVER_NAME'];
  $shopname = preg_replace('#^.+://[^/]+#', '', $server_domain);
  $shopname = str_replace(".", "", $shopname);

  $data = array(
    "msg_type" => "interactive",
    "card" => array(
      "config" => array(
        "wide_screen_mode" => true
      ),
      "elements" => array(
        array(
          "tag" => "markdown",
          "content" => "**Tổng đơn hàng**: <font color='red'>**$total**</font>\n-----Chi tiết: -----\n**Mã đơn hàng**: #$order_number\n**Sản phẩm**: $product_list\n**Thời gian**: $order_date"
        ),
        array(
          "tag" => "action",
          "actions" => array(
            array(
              "tag" => "button",
              "text" => array(
                "tag" => "plain_text",
                "content" => "Chi tiết đơn hàng"
              ),
              "type" => "primary",
              "multi_url" => array(
                "url" => $edit_order_url,
                "android_url" => "",
                "ios_url" => "",
                "pc_url" => ""
              )
            )
          )
        )
      ),
      "header" => array(
        "template" => "green",
        "title" => array(
          "content" => "🪙Đơn hàng mới trên $shopname",
          "tag" => "plain_text"
        )
      )
    )
  );

  $json_data = json_encode($data);

  $response = Plugin68CurlLark($json_data, $url);
  // error_log(print_r($json_data, true));
}

function Plugin68CurlLark($data, $endpoint)
{
  if (!$data) {
    return null;
  }

  $ch = curl_init($endpoint);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt(
    $ch,
    CURLOPT_HTTPHEADER,
    array(
      'Content-Type: application/json',
      'Content-Length: ' . strlen($data)
    )
  );
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  $response = json_decode($result, true);
  return $response;
}

Ở code trên bạn để ý dòng số 5. biến $url . thay thế bằng webhook url đã lấy được ở (1).
Lưu lại vào trải nghiệm thành quả.

Lời cuối chúc các bạn sức khỏe và thành công!

5/5 - (3 bình chọn)
Bài viết liên quan