Plugin

iSures Fly Cart For Woocommerce

Updated : 02/06/2023. By: vicweb.vn
Hiển thị mini cart và sản phẩm gợi ý liên quan mỗi khi thêm vào giỏ, thay đổi số lượng hoặc xoá sản phẩm ngay trên mini cart.

Tính năng chính plugin:

  • Tăng giảm số lượng sản phẩm trên mini cart.
  • Xoá sản phẩm trong mini cart.
  • Gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm sản phẩm vào giỏ.
  • Bổ sung 2 hook top mini cart và bottom mini cart. isures_fc_top &
    isures_fc_bottom
Đánh giá
4.8/5 - (104 bình chọn)